Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Garagedeurconcurrent.nl (BZG trading BV):

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Garagedeurconcurrent.nl (BZG trading BV), hierna te noemen Garagedeurconcurrent, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Garagedeurconcurrent zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Garagedeurconcurrent afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge toezeggingen door Garagedeurconcurrent zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Garagedeurconcurrent binden de laatste niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van reparatiewerkzaam­heden en installatie dan wel andere werkzaamheden wordt eerst bindend voor Garagedeurconcurrent door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Garagedeurconcurrent aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoorde­ling. Opdrachtgever zal toestaan dat Garagedeurconcurrent zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4-3 Garagedeurconcurrent bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Aanbetaling.

Garagedeurconcurrent is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbe­taling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Garagedeurconcurrent de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtge­ver het recht op terugbetaling van de gedane aanbe­taling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Garagedeurconcurrent verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Garagedeurconcurrent zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Garagedeurconcurrent zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd Garagedeurconcurrent zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Tekeningen.

8-1 Als Garagedeurconcurrent opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Garagedeurconcurrent te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8-2 Garagedeurconcurrent zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Garagedeurconcurrent is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek van of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met zijn producten en diensten.

Artikel 9 Leveringstermijnen.

9-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Garagedeurconcurrent schriftelijk ingebreke te stellen.

9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Garagedeurconcurrent zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

9-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Montage.

10-1 Indien Garagedeurconcurrent zijn offerte montage inhoudt dan wordt daaronder verstaan montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.

10-2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc. dan worden de kosten van montage als ook de kosten van eventueel metsel- en hak- en breekwerk, steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren, wanden en plafonds als meerwerk in rekening gebracht.

10-3 Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan tengevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs ten gevolg.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Garagedeurconcurrent om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Garagedeurconcurrent gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Garagedeurconcurrent aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Garagedeurconcurrent ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Garagedeurconcurrent buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Garagedeurconcurrent reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Garagedeurconcurrent als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Garagedeurconcurrent te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Garagedeurconcurrent zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Garagedeurconcurrent terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Garagedeurconcurrent wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Garagedeurconcurrent dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Garagedeurconcurrent c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Garagedeurconcurrent hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16-1 Garagedeurconcurrent is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e.Normale slijtage aan de geleverde zaken;
f.Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g.Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2 Garagedeurconcurrent is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Garagedeurconcurrent of van hen, die door Garagedeurconcurrent te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

16-3 Garagedeurconcurrent zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Garagedeurconcurrent.

16-5 Garagedeurconcurrent is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebben de meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan Garagedeurconcurrent is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Garagedeurconcurrent schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.

17-1 Zolang Garagedeurconcurrent geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Garagedeurconcurrent.

17-2 Garagedeurconcurrent heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Overmacht.

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Garagedeurconcurrent of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Garagedeurconcurrent, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Garagedeurconcurrent, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Garagedeurconcurrent overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 Garagedeurconcurrent is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 20 Risico bij reparatie.

Bij Garagedeurconcurrent in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd.
Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door Garagedeurconcurrent niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van zijn assuradeur zal ontvangen.
Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Garagedeurconcurrent ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Garagedeurconcurrent eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Garagedeurconcurrent op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 Garagedeurconcurrent is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 Garagedeurconcurrent is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Garagedeurconcurrent zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Garagedeurconcurrent, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Voor vragen of persoonlijk advies

Vul het onderstaande formulier in of bel direct met 0900-4272433. Onze experts helpen u graag verder.